Archive for September, 2019

Hướng dẫn tạo Model, View, Controller trong Laravel

in HTML/CSS/JAVASCRIPT

Đối với việc tạo Controller, Model v.v… Laravel có hổ trợ các câu lệnh trong command line. Trước tên phải mở command line và cd vào thư mục chứa laravel. Tạo controller với command line: ví dụ tạo controller News php artisan make:controller News Sau khi tạo controller thi sẽ có một file News.php trong… More

Hướng dẫn cài đặt Laravel

in PHP, WINDOWS

Các yêu cầu trước khi cài đặt Laravel: PHP >= 7.1.3 OpenSSL PHP Extension PDO PHP Extension Mbstring PHP Extension Tokenizer PHP Extension XML PHP Extension Ctype PHP Extension JSON PHP Extension BCMath PHP Extension Tất cả đã có trong bộ cài Xampp Do Laravel sử dụng Composer để quản lý các phụ thuộc, nên… More

Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 cho xampp

in OTHER, PHP, WINDOWS

Bản thân là một nhà phát triển web, XAMPP có lẽ là một trong những phần mềm mà tôi sử dụng chủ yếu trên máy tính Windows của mình. Tôi sẽ không đi vào chi tiết để giải thích lý do tại sao tôi sử dụng XAMPP và tại sao bạn cũng nên xem xét… More