Archive for the ‘HTML/CSS/JAVASCRIPT’ Category

Hướng dẫn tạo Model, View, Controller trong Laravel

in HTML/CSS/JAVASCRIPT

Đối với việc tạo Controller, Model v.v… Laravel có hổ trợ các câu lệnh trong command line. Trước tên phải mở command line và cd vào thư mục chứa laravel. Tạo controller với command line: ví dụ tạo controller News php artisan make:controller News Sau khi tạo controller thi sẽ có một file News.php trong… More

Ra mắt website doc truyện zenwee.com

in HTML/CSS/JAVASCRIPT, LINUX, MY SQL, PHP

Gần đây muốn học lại PHP so để lâu ko dùng tới nên minh làm lại website truyện để minh đọc cùng với chia sẽ. Cái này minh code bằng PHP và Mysql mọi người cho ý có xem rảnh rổi cho ý kiến nha. Site : https://zenwee.com/