Archive for the ‘WINDOWS’ Category

Hướng dẫn cài đặt Laravel

in PHP, WINDOWS

Các yêu cầu trước khi cài đặt Laravel: PHP >= 7.1.3 OpenSSL PHP Extension PDO PHP Extension Mbstring PHP Extension Tokenizer PHP Extension XML PHP Extension Ctype PHP Extension JSON PHP Extension BCMath PHP Extension Tất cả đã có trong bộ cài Xampp Do Laravel sử dụng Composer để quản lý các phụ thuộc, nên… More

Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 7 cho xampp

in OTHER, PHP, WINDOWS

Bản thân là một nhà phát triển web, XAMPP có lẽ là một trong những phần mềm mà tôi sử dụng chủ yếu trên máy tính Windows của mình. Tôi sẽ không đi vào chi tiết để giải thích lý do tại sao tôi sử dụng XAMPP và tại sao bạn cũng nên xem xét… More

Hướng dẫn sử dụng Let’s encrypt cho Windows IIS

in .NET, OTHER, WINDOWS

Gần đây minh mới nhận project tìm hiểu sử dụng Let’s encrypt. Đây là code install free sll credential cho website, nhưng vấn đề là mổi lần configure chỉ được 3 tháng và phải re-configure lại. Sau đây là video tutorial configure, minh lưu lại để khi cần. Các bạn có hứng thú về SLL… More