Hướng dẫn cài đặt Laravel

in PHP, WINDOWS

Các yêu cầu trước khi cài đặt Laravel:

  • PHP >= 7.1.3
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • JSON PHP Extension
  • BCMath PHP Extension

Tất cả đã có trong bộ cài Xampp

Do Laravel sử dụng Composer để quản lý các phụ thuộc, nên cũng cần cài Composer

Tạo project từ lệnh Composer

Mở cửa sổ cmd bằng cách nhấn tổ hợp phìm “window + R”, gõ “cmd”, nhấn “Ok” để mở cửa số cmd Window.

Chọn thư mục để cài đặt Laravel với lệnh cd :

cd C:\xampp\htdocs

Tạo project Laravel với tên là myproject bằng lệnh:

composer create-project laravel/laravel myproject

Kiểm tra trong thư mục C:\xampp\htdocs xem có “myproject” được tạo chưa, nếu mở thư mục “myproject” mà có các file sau đây là thành công:

 

Nếu bạn đã Cấu hình Virtual Host để chạy được myproject rồi thì khi gõ trình duyệt http://localhost/public thì bạn sẽ xem được giao diện này:

 

Muốn chuyển path từ http://localhost/public/ thành http://localhost ta làm như sau:

Copy file .htaccess từ /public/ ra ngoài thư mục gốc /.htaccess
Đổi tên file server.php thành index.php
Xong! Giờ thì chạy lại đường dẫn http://localhost/ sẽ thấy màn hình ban đầu của Laravel.
Tới đây là ổn rồi, khám phá Laravel thôi ^^