Hướng dẫn cài đặt xampp tren linux

in LINUX, MY SQL, PHP

Hôm nay minh sẽ hướng dẫn cài Xampp tren linux sử dụng command line.

BƯớc 1 : Sử dụng wget để tải file install xampp

wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.33/xampp-linux-x64-5.6.33-0-installer.run

Bước 2 : Thay đổi quyền cho file install

chmod 755 xampp-linux-*-installer.run

Bước 3 : chạy file cài đặt

sudo ./xampp-linux-*-installer.run

Xampp đã được install trên linux trong thư mục /top/lampp

 

Để chạy xampp dùng dòng lệnh

sudo /opt/lampp/lampp start

 

Để dừng xampp dùng dòng lệnh

sudo /opt/lampp/lampp stop

 

Để mở phần quản lý xampp

sudo ./manager-linux.run (or manager-linux-x64.run)