Lỗi No space left on device error

in LINUX

Đối với server hay hosting Linux thì ngoài storage thì ta còn phải quan tâm đến một định nghĩa gọi là INodes. Khi ta mua server linux hay hosting share một số nhà cung cấp không để thông tin INonde mà chỉ để storage unlimit.

INodes bản chất là tổng số file + folder được lưu trên server. Khi vượt qua giớ hạn thì khi tạo file nhận được error “No space left on device error”

Su dụng command line để kiểm tra thông tin:

# df -Th : kiem tra thông tin storage

# df -i : kiem tra thông tin INodes

#du | sort -n : danh sách tất cả các file hoặc directories order theo size

# du -a /etc | sort -n -r | head -20 : tìm 20 files hoặc directories lớn nhất trong folder etc

Vì vậy khi nhận được thông tin lổi này thì nên kiểm tra lại storage và Inode đối với server hoặc hosting linux