Minify HTML/CSS/JS

in PHP

Để tăng tốc độ load website thi trước tiên ta nên chú ý phần minifu HTML/CSS/JS, gần đây mình có tìm kiếm và sử dụng thư viện PHPWee thấy xài rất hiệu quả. Vì vậy mình lưu lai và chia sẻ cho ai cần.

Link download : https://github.com/searchturbine/phpwee-php-minifier

Example :
require_once (“phpwee-php-minifier/phpwee.php”);

$html = file_get_contents(“http://en.wikipedia.org/wiki/Minification_%28programming%29”);
$minified_html = PHPWee\Minify::html($html);